A tanév rendje

Az iskola éves munkaterve 2020/2021 (pdf) 2020.11.02.

A 2021-2022 tanév rendje:

A tanév:

 • első tanítási nap: 2021. szeptember 1. (szerda)
 • A tanítási év első féléve 2022. január 21-ig tart. Az iskolák 2022. január 28-ig értesítik a tanulókat, kiskorú tanuló
  esetén a szülőket az első félévben elért tanulmányi eredményekről
 • utolsó tanítási nap: 2022. június 15. (szerda)
 • A tanítási napok száma – ha e rendelet másképp
  nem rendelkezik – száznyolcvanegy nap.
 • 4. Az általános iskolai beiratkozás
  7. § Az Nkt. 50. § (7) bekezdése alapján az iskola első évfolyamára a tanköteles tanulókat 2022. április 21–22-én kell
  beíratni.

Szünetek:

 • őszi szünet: az őszi szünet előtti utolsó tanítási nap 2021. október 22. (péntek), a szünet utáni első tanítási nap
  2021. november 2. (kedd).
 • téli szünet: a téli szünet előtti utolsó tanítási nap 2021. december 21. (kedd), a szünet utáni első tanítási nap 2022. január 3. (hétfő).
 • tavaszi szünet: a tavaszi szünet előtti utolsó tanítási nap 2022. április 13. (szerda), a szünet utáni első tanítási nap 2022. április 20. (szerda)

Témahetek:

a) „PÉNZ7” pénzügyi és vállalkozói témahét 2022. március 7–11. között,
b) Digitális Témahét 2022. április 4–8. között,
c) Fenntarthatósági Témahét 2022. április 25–29. között,

“8. Országos mérés, értékelés, szakmai ellenőrzés elrendelése
11. § (1) A tanév során az alábbi három országos mérési program lebonyolítására kerül sor:
a) az Nkt. 80. § (1) bekezdésében meghatározott, a tanulók szövegértési, matematikai és természettudományi
kompetenciáit vizsgáló mérés a 6., a 8. és a 10. évfolyamon, a miniszteri rendelet 79. § (6) bekezdésének
figyelembevételével;
b) a miniszteri rendelet 135. §-a alapján a két tanítási nyelvű nevelést-oktatást folytató általános iskolában
a célnyelvi mérés, amely a hatodik évfolyamon a Közös Európai Referenciakeret (a továbbiakban: KER) szerinti
A2 szintű, a nyolcadik évfolyamon a KER szerinti B1 szintű nyelvtudást méri;
c) a b) pontban foglalt iskolák célnyelvi mérésben részt vevő tanulóinak kivételével az angol vagy a német
nyelvet első idegen nyelvként tanulók körében az idegen nyelvi mérés, amely a hatodik évfolyamon
a KER szerinti A1 szintű, a nyolcadik évfolyamon a KER szerinti A2 szintű nyelvtudást méri.
(2) A méréseken az egyes érintett tanulók két mérési napon vesznek részt. A tanuló számára az egyik mérési napon
az (1) bekezdés a) pontjában szereplő mérések közül a szövegértés és a matematika mérést, a másik mérési napon
a természettudományi mérést és az adott tanulóra vonatkozó, az (1) bekezdés b) vagy c) pontja szerinti mérést kell
a Hivatal által meghatározott eljárásrend szerint lebonyolítani.
(3) A méréseket az iskoláknak a Hivatal által meghatározott ütemezés szerint,
a) a 6. évfolyamon 2022. május 18–31.,
b) a 8. évfolyamon 2022. május 4–17.,
c) a 10. évfolyamon 2022. április 20. – május 3.
közötti időszakban kell lebonyolítaniuk. Az adott tanuló számára a két mérési nap sorrendje nem kötött, azt – a helyi
sajátosságoknak megfelelően – az intézmény vezetője határozza meg.
(4) A méréseket a Hivatal által elkészített – és informatikai rendszerének közvetítésével az iskolák számára elérhetővé
tett – digitális mérőeszközök alkalmazásával kell lebonyolítani”(M A G Y A R K Ö Z L Ö N Y • 2021. évi 105. szám)